รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง
รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 15-16  มิถุนายน   2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อนและชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจในการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม   เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. Cooling Load
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

09.00 – 10.30 น. Psychometric Chart
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน และสมรรถนะ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำดับเพลิงและSystem Curve
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. การทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำดับเพลิง

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

15/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 523 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อ.วิทยา_ระบบปรับอากาศ-ปั๊มน้ำ-รุ่น4-1.pdf