รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน  2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น
นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่างๆกัน จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทไปป์ได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ
ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย งานอุตสาหกรรม
และความต้องการพิเศษ
เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้น
สารดูดความชื้น เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)
ทบทวนการใช้ Psychrometric Chart
หลักการควบคุมความชื้น
การเพิ่มความชื้น
อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น
หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์และฮีทปั๊ม
ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่างๆ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit
การควบคุมความชื้นด้วยฮีทไปป์/การบายพาส
การควบคุมเชื้อราในโรงแรม
SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วยสารดูดความชื้น
Diffusion & Electro osmosis

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12
นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485
ประวัติการศึกษา
วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518
วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521
ผลงานและประสบการณ์
1. วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์
2. ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มและฮีทไปป์สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

16/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-16-17-ความชื้นในงานปรับอากาศ12.pdf