รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง   การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า    รุ่นที่ 12

     ในวันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม   2561   ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

“ถ้าเราช่วยกันออกแบบและเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10% ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานได้มหาศาล ไม่ต้องใช้วิชาการซับซ้อน เพียงแต่มีความเข้าใจพื้นฐานเครื่องสูบน้ำให้ดีพอ ก็สามารถทำได้แล้ว”

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ทางกลที่มีการใช้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก    หากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องสูบน้ำอาจมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น และทำงานนอกช่วงออกแบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น    การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น. เปิดการสัมมนา
เวลา 09.00 – 10.30 น.  ปฐมบทการเรียนรู้เรื่องเครื่องสูบน้ำ
– ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
– พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสูบน้ำไม่ขึ้นและการลดทอนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
– ความเสียหายของเครื่องสูบน้ำที่เกิดขึ้นจาการใช้งานไม่ถูกต้อง
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.15 น.  การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
– การคำนวณหาแรงเสียดทานในเส้นท่อและอุปกรณ์ (Friction Loss)
เพื่อกำหนดขนาดความดันเครื่องสูบน้ำ (Pump Head) ให้เหมาะสม
– การอ่านและเข้าใจข้อมูลบน Pump Performance Curve และ System Curve
– การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม
– การใช้ VFD กับเครื่องสูบน้ำ
 เครื่องสูบน้ำประเภทต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น.  วัสดุโครงสร้างเครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
– รายละเอียดชิ้นส่วนภายในเครื่องสูบน้ำ
– การกำหนดความดันใช้งานเครื่องสูบน้ำ
– ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช้
 การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเป็นครั้งแรก (Start Up)
และการปรับแต่งเครื่องสูบน้ำ (Commissioning)
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.45 น.  การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection Program
– วิธีใช้ Pump Selection Program เพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำ
– การเขียน Pump Performance Curve สำหรับเครื่องสูบน้ำที่เดินคู่ขนานกัน
– การเขียน System Curve เพื่อหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ
– การเขียน H-Q Curve ที่รอบทำงานต่าง ๆ กัน

คณะวิทยากร

การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12
นายครรชิต วิเศษสมภาคย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตโนมัติ
และระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย

วันที่จัด

14/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-14-ME-เครื่องสูบน้ำ.pdf