รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

มาตรฐานการทดสอบระบบวัสดุทนไฟและการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบ รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบนในการก่อสร้างอาคารมีการใช้วัสดุที่มีอัตราการทนไฟเป็นส่วนประกอบของอาคารมากขึ้น โดยวัสดุดังกล่าวเริ่มมีการแพร่หลายและหาได้ง่ายในท้องตลาด แต่ถึงอย่างนั้นการเลือกใช้วัสดุดังกล่าวโดยขาดความตระหนักถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อจำกัดในการนำไปใช้นั้น กลับส่งผลเสียอย่างยิ่งกับอาคารที่มีการก่อสร้าง

ด้วยเหตุผลดังกล่าววิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ จึงจัดการอบรมเรื่องมาตรฐานการทดสอบระบบวัสดุทนไฟและการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้และและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ พร้อมทั้งสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้รายงานผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     2,500  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,000  บาท / คน  
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

08.00 – 09.00 น                   ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น                   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

09.30 – 10.00 น.                   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวัสดุทนไฟและการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ

 • ระบบวัสดุทนไฟคืออะไร
 • หลักการพื้นฐานสำหรับการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ
 • ขอบเขตของการทดสอบวัสดุทนไฟ
 • กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ

10.00 – 10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15  -11.15 น.                   การทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 part 22

 • มาตรฐาน BS 476 part 20 และมาตรฐาน BS 476 part 22
 • ขอบเขตการทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 part 22
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทดสอบ
 • ข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือในการทดสอบอ้างอิงจากมาตรฐาน BS 476 part 20
 • ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 part 22

11.15  -12.15 น.                   การทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน ASTM E119-20

 • มาตรฐาน ASTM E119-20 และ ASTM E2226-15b(2019)
 • ขอบเขตการทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน ASTM E119-20
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทดสอบ
 • ข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือในการทดสอบ
 • ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการทดสอบระบบวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน ASTM E119-20

12.15 – 13.15 น.                   พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.                   การอ่านและวิเคราะห์รายงานผลการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ         

 • ข้อกำหนดสำหรับรายละเอียดที่ต้องระบุในรายงานผลการทดสอบ
 • ข้อมูลสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจในรายงานผลการทดสอบ
 • การวิเคราะห์อัตราการทนไฟจากผลการทดสอบ
 • ข้อควรระวังในการใช้งานผลการทดสอบ

14.45 – 15.00 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.45 น.                   Workshop การอ่านและวิเคราะห์รายงานผลการทดสอบระบบวัสดุทนไฟ

15.45 – 16.15 น.                   การแบบทดสอบหลังเรียน

16.15 – 16.30 น.                   ถามตอบและสรุปการอบรม

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบระบบวัสดุทนไฟและการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบ รุ่นที่ 1
นายธเนศ ทิฆัมพรวิภา
 • กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
 • Executive Engineer     บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่จัด

14/07/2023

สถานที่จัด

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบป้องกันอัคคีภัย
2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
3. ผู้ตรวจสอบอาคาร
4. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคาร
5. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ
6. ผู้สนใจงานเกี่ยวกับระบบวัสดุทนไฟและการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบวัสดุทนไฟ

จำนวนที่รับ

45 คน (จำนวนที่ว่าง 45 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524
E-mail: yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-วัสดุทนไฟ.pdf