รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่  5

ระหว่างวันที่  14 – 16 มิถุนายน  2561

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Autoclave, Retort และ Reactor เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ   หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อด้านความแข็งแรงเพียงพอ
  4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

09.00–12.00 น.   แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น

13.00 – 16.00 น.    ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

09.00–12.00 น.   วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน
13.00 – 16.00 น.    การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

09.00–12.00 น.   วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน

13.00 – 14.30       กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

14.30 – 16.00     กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 5
นายสหเทพ จ้อยประดิษฐ์

กองหม้อน้ำ
ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

14/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-14-อนุหม้อน้ำ-ประเมินหม้อน้ำ.pdf