รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Revit Architecture Essential รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

**เลื่อนอบรมยังไม่มีกำหนด**

(เดิมอบรมวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2564)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

หลักการและเหตุผล:

ในปัจจุบัน การทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Revit เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้สถาปนิคและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบจำลองอาคารได้เสมือนจริง ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture Essential จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของโปรแกรมอย่างทั่วถึง สามารถใช้คำสั่งออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตั้งแต่การสร้างผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา การสร้างแปลนพื้น การสร้างรูปด้าน รูปตัด 3 มิติ แบบขยายประตู หน้าต่าง บันได หลังคา เป็นต้น

การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture Essential จึงเป็นหลักสูตรสำหรับสถาปนิก และผู้สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลแบบจำลองไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของโปรแกรม Autodesk Revit Architecture ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและนำไปใช้งานจริงได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการทำงานของโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำโมเดลสถาปัตยกรรม 3 มิติ แบบก่อสร้าง และตารางแสดงปริมาณงานจากโมเดล 3 มิติได้

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– User Interface
(User Interface walkthrough, Keyboard Shortcut)
– Start New Project
(Template Selection, Project Setting, Element and Family Type)
– Main Command
(Move, Copy, Offset, Rotate, Extend & Trim, Align element, Mirror, Array, Scale, Pin/Unpin element, Sprit element)
– Create Level, Grid
– Modeling (Wall, Column, Door and Windows)
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– Modeling
(Floor, Ceiling, Stair, Railing, Roof และอื่นๆ)
– Control View
(View Creation, View Control, View Template, Duplicate View)
– Documentation
(Dimension, Text and Tag, 2D Detailing)
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– Schedule
(Schedule creation, Parameter and Calculation, Export)
– Sheet
(Create Sheet, Place View, Guide Grid, Create Sheet List)
– Print and Export
(.dwg and .pdf )
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ์

BIM Specialist | BIM Consultant | BIM Manager

BIM Trainer | Civil Engineer (Self-employed)

– AutoCAD CIVIL 3D 2013 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2014 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2015 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– REVIT ARCHITECTURE CERTIFIED PROFESSIONAL

– REVIT STRUCTURE 2015 CERTIFIED PROFESSIONAL

วันที่จัด

04/08/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก, วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ผู้รับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 ก.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร