รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Autodesk Inventor รุ่นที่ 1
วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

(เลื่อนมาจากวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564)

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล:
               ในปัจจุบัน การทำงานด้านการออกแบบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีการเขียนแบบโมเดลจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD : Computer Aided Design) เข้ามาช่วยพัฒนาการออกแบบและผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Inventor จึงเป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบโมเดลจำลอง 3 มิติได้เสมือนจริง มีความถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการผลิต
หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Essential จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการทำงานด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ เพื่อการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแบบร่าง 2 มิติ} การขึ้นโมเดล 3 มิติ, การสร้างงานประกอบ, การทำภาพระเบิดเพื่อแสดงการถอดประกอบ และการสร้างแบบ Drawing แสดงรายการวัสดุเพื่อสั่งผลิต เป็นต้น
การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Essential จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับวิศวกร ช่างเขียนแบบ และผู้ที่มีความสนใจในงานออกแบบโมเดล 3 มิติไปจนถึงการทำแบบสั่งผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนในการผลิต และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และกระบวนการทำงานของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ในส่วนของงานออกแบบและนำไปใช้งานได้จริง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการทำงานของโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– ทำความรู้จัก User Interface และรูปแบบไฟล์บน Autodesk Inventor
– การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งานและการกำหนดทิศทางวัตถุ
– การสร้างและการใช้งาน Inventor Project
– การสร้างแบบร่าง 2 มิติและกำหนดเงื่อนไขให้สมบูรณ์ด้วย Fully Constraint
– การเขียนโมเดล 3 มิติและกำหนดพารามิเตอร์ ด้วยคำสั่งพื้นฐาน
( Extrude / Hole & Thread / Pattern / Fillet / Chamfer / Work Feature etc. )
– การกำหนดคุณสมบัติ Material และ Appearance ด้วย iProperties
– การนำเข้าไฟล์งาน AutoCAD มาทำงานต่อบน Autodesk Inventor
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– การสร้างงานประกอบ Assembly และกำหนดความสัมพันธ์
– การเรียกใช้งานชิ้นส่วนมาตราฐาน Standard Part จาก Autodesk Library
– การตรวจสอบการชนกันในการประกอบ Analyze Interference
– การทำแบบระเบิดเพื่อดูไลน์การประกอบ
(Tweak Component / Edit Timeline Storyboard)
– การตรวจสอบจำนวนชิ้นส่วนสำหรับสั่งผลิตด้วย Bill of Material (BOM)
– การสร้าง Drawing เพื่อกำหนดขนาดในการสั่งผลิต
(Base / Project / Section / Detail / Annotate / Style Editor etc.)
– การกำหนดชิ้นส่วนด้วย Balloon และสร้างตาราง Parts list
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

อ.กานตรัตน์ ถิรโสภี

Application Engineer

Autodesk Inventor Certified Professional

Autodesk Fusion 360 Certified User

วันที่จัด

16/09/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรเครื่องกล,
วิศวกรออกแบบและผลิต
วิศวกรโรงงาน
ช่างเขียนแบบ
นิสิต/นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ย. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร