รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 1
วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

(เลื่อนมาจากวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564)

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล:
         ในปัจจุบัน การทำงานด้านการออกแบบวิศวกรรมโยธาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Civil 3D เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบจำลองถนนได้เสมือนจริง ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของโปรแกรมอย่างทั่วถึง สามารถใช้คำสั่งออกแบบงานทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกร และผู้สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลแบบจำลองถนนไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของโปรแกรม Autodesk Civil 3D ในส่วนของงานโครงสร้าง และสามารถนำไปใช้งานจริงได้
    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการทำงานของโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลลัพธ์ได้แก่ แบบก่อสร้าง Plan & Profile และ Cross Section พร้อมปริมาณดินตัด – ดินถม ได้

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– Getting Started
– การนำเข้าข้อมูลจาก Point File
– การสร้าง Point Styles , Point Groups , Point Label Style
– การสร้าง Surface จาก Point File
– การสร้าง Surface จาก Tin File
– การสร้าง Surface จาก Dem File
– การสร้าง Surface จากเส้น Contour
– การแก้ไข Surface
– การ Analyzing Surface
– การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– การสร้างเส้น Alignment (Create Alignment)
– การใส่ Label ของเส้น Alignment (Add Label Alignment)
– การแก้ไขข้อมูลของเส้น Alignment (Editing Alignment)
– การสร้างเส้น Existing Profile (Creating Surface Profile)
– การสร้างเส้น Finish Profile (Creating Profile)
– การใส่ Label ของเส้น Profile (Add Label Profile)
– การสร้างหน้าตัดถนน (Creating an Assembly)
– การสร้างถนน 3 มิติ (Creating a Corridor Model)
– การแก้ไขถนน 3 มิติ (Editing Corridor Section)
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 16:00
– การสร้างพื้นผิว Datum และ พื้นผิว Top (Create Surface Datum & Top)
– การตัด Cross Section (Create Sample Line)
– การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ (Calculating Corridor Volumes)
– การสร้างตารางแสดงปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ
– การสร้าง Sheet Plan & Profile
– การสร้าง Sheet Cross Section
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ์

วันที่จัด

06/09/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ผู้รับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ส.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร