รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen

สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1

วันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ.2561  (พุธ – พฤหัสบดี)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม MIDAS GEN  เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป และที่สำคัญสามารถนำมาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอนวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
บทที่ 1

ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 24 ชั้น (ประเทศกัมพูชา)
midas Gen
1 ออกแบบ Steel
2 ออกแบบ Cold Formed Steel
3 ออกแบบ Beam
4 ออกแบบ Column
5 ออกแบบ Shear Wall
6 ออกแบบ Flab Slab
7 ออกแบบ MAT
8 ออกแบบ Wall

Design Plus / RC
1 ออกแบบ Slab
2 ออกแบบ Column (General)
3 ออกแบบ Shear Wall (Combined)
4 ออกแบบ Footing
5 ออกแบบ Footing (Combined)
6 ออกแบบ Basement Wall
7 ออกแบบ Corbel/Bracket
8 ออกแบบ Batch Wall
9 ออกแบบ Retaining Wall

Design Plus / Steel
1 ออกแบบ Base Plate
2 ออกแบบ Bolt Connection
3 ออกแบบ Crane Girder
4 ออกแบบ Purlin/Girth

Design Plus / SRC
1 ออกแบบ Steel Deck

บทที่2

การวิเคราะห์ แรงลม และแผ่นดินไหว

  • สร้างไดอะแฟรม
  • พิจารณาแรงลม
  • พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Force Procedure)
  • พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method)
    – Response Spectrum
บทที่3

ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง Story
1 กำหนดคุณสมบัติหนาตัดแตกราว (Section Stiffness Scale Factor)
2 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพ
–  Stability Coefficient
– การพิจารณาผลของ P-Delta
3 การตรวจสอบการเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น
– Story Drift
4 ตรวจสอบคาการเคลื่อนที่ทางดานขาง
– Story Displacement
5 ตรวจสอบ etc.
– Story Shear (Response Spectrum Analysis)
– Story Shear (Time History Analysis)
– Story Mode Shape
– Story Eccentricity
6 พิจารณาแรงเฉือนที่มากระทำกับโครงสร้าง
– Story Shear Force Ratio
7 พิจารณาโมเมนต์บิดที่มากระทำกับโครงสร้าง
– Torsion Amplification Factor
8 กำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง
– Irregularity Check Parameter
9 ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ำ
– Overturning Moment (M Action)
– Story Axial Force Sum (M Reaction)
10 ตรวจสอบโมเมนต์บิด
– Torsional Irregularity Check
11 ตรวจสอบแรงเฉือน
– Stiffness Irregularity Check (Soft Story)
– Capacity Irregularity Check (Weak Story)

บทที่4

วิเคราะห์ และออกแบบขั้นสูง
1 Coupled Walls and Coupling Beams
2 Pushover Analysis
3 RC Strong Column-Weak Beam

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการ MIDAS Thailand Group

วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ  อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน (วิทยากรเสียงเสน่ห์)

วันที่จัด

14/03/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 มี.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์โครงสร้าง-MIDAS-Gen-ต้านทานแผ่นดินไหว-รุ่นที่-1.pdf