รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในการก่อสร้างใดๆ เช่น อาคาร ตึก สะพาน ถนน เป็นต้น  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ  ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานตลอดจนผู้อนุญาตก่อสร้าง  มีความจำเป็นต้องทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร อาทิเช่น กฎหมายวิชาชีพ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พรบ.สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่นการทำงานในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร เป็นต้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการทำงานที่ขัดกับกฎหมาย และเป็นการเพิ่มพูนข้อกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อาทิ อบต./อบจ.) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่การทำงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร
  3. ให้ทราบถึงกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่และมีความทันสมัย เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
  4. ให้ทราบถึงหลัก/สาระสำคัญในการและข้อกฎหมายการก่อสร้างที่จำเป็นที่ต้องนำไปปฏิบัติ
  5. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  6. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานในการก่อสร้างและกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

เนื้อหาการฝึกอบรม

ขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร กฎหมายการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ การทำงานในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ การทำงานใต้ดิน/อุโมงค์ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  เป็นต้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.         กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ.2558 รวมทั้งกฎกระทรวงใหม่ต่างๆ

โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ.2558 รวมทั้งกฎกระทรวงใหม่ต่างๆ (ต่อ)

โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.         กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง หลักเกณฑ์การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะก่อสร้างภายใต้สภาวะการทำงานปรกติ ได้แก่การก่อสร้างอาคารสูงและภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่น งานขุดบ่อลึก งานชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ใต้ดินฯลฯ

โดย     คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        มาตรฐานและกฎหมายการก่อสร้าง

โดย       รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

 

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 16
รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ
คุณประสงค์ ธาราไชย
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

วันที่จัด

14/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อบต./อบจ.)   

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 06 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กฎหมายก่อสร้าง-รุ่น16-14-15พย63.pdf