รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม
เรื่อง “ตะลุยโจทย์วิชาปฐพีกลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการทำข้อสอบแบบปรนัยวิชาปฐพีกลศาสตร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ในวิชาปฐพีกลศาสตร์ แบบข้อสอบปรนัย
  • เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบวิชาปฐพีกลศาสตร์
  • ได้รับสิทธิ์สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ปี

วิทยากร

  • ดร.ธเนศ วีระศิริ :  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.                 เริ่มการอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชาปฐพีกลศาสตร์

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.    การอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชาปฐพีกลศาสตร์ (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.     การอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชาปฐพีกลศาสตร์ (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15:00 – 16.30 น.      การอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชาปฐพีกลศาสตร์ (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา  16.30 น.                 จบการอบรม

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

14/02/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต-นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา
ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวเยาวพา สินพาณิชย์
โทร. 02 1844600-9 ต่อ 520
อีเมล [email protected]
Fax. 02 184 4662

รายละเอียดและใบสมัคร

ตะลุยโจทย์-ก.พ.62-แผ่นพับ.pdf