รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (จันทร์-พุธ) เวลา 08.30 น.–17.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตระหนักว่าการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดและความรุนแรงของอุบัติภัยร้ายแรง (Catastrophe) จากการเกิดไฟไหม้ การระเบิด และ/หรือการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals Release) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานจึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) และ กนอ. ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนด 14 ข้อ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด 14 ข้อ และต้องตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั้งการตรวจประเมินภายในและภายนอก สำหรับการตรวจประเมินภายนอกดำเนินการทุก 3 ปี (ให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ.) หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือกรณีการขอขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ในการนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) จึงจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 • หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30–09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00–10.30 น.
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ และการตรวจประเมิน
 •  ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต         ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขใน       การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 • Mindset of Auditors with Scenario Thinking and Process Safety Awareness
 • การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)
10.30–10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.15 น.
 • ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)

 

12.15–13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15–15.00 น.
 • การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)
15.00–15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15–16.45 น.
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)
 • การฝึกอบรม (Training)
16.45–17.00 น.

ถาม-ตอบ

08.30–09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00–10.30 น.
 • ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)
10.30–10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น.
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)
12.00–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00–14.30 น.
 • การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)

 

14.30–14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45–16.30 น.
 • การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)
 • การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต     ทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-routine Work Permits)
16.30–17.00 น. 

ถาม-ตอบ

08.30–09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00–10.30 น.
 • การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II)
 • การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)

 

10.30–10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45–12.00 น.
 • การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)
 • ตัวอย่าง Checklist การตรวจประเมิน
 • ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

 

12.00–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00–14.00 น.
 • การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

 

14.00–15.15 น.
 • Process Safety Competency
15.15–15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.30–16.30 น.
 • สรุปการอบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
16.30–17.00 น.
 • มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

"ไม่จำกัดคุณสมบัติ"

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
FAX : (02)184-4597-8
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-External-รุ่น-10.pdf