รหัสอบรม:

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน

เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System)

และระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)” รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เคเอฟไอ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ภายใต้ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

**รับจำนวน จำกัดเพียง 20 ท่าน**

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้น หากระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้ดูแลระบบฯมีความเข้าใจและรักษาอุปกรณ์ให้ได้คุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การอบรมจึงมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากระบบอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System) และระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System) ทั้งในเรื่องข้อกำหนด การทดสอบตรวจสอบ และการบำรุงรักษา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวิศวกร ผู้ดูแลอาคาร ได้รับการศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจริง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ (Apply) จึงได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

การอบรมนี้ผู้เข้ารับอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT CERTIFIED วสท. วุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา วิศวกรหรือผู้ดูแลอาคารควรเข้าอบรมในครั้งนี้

หลักสูตรดังกล่าว ได้เข้าร่วมโครงการ EIT CERTIFIED วสท. โดยวุฒิบัตรดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดสู่การทำงาน หรือสมัครงานในหน่วยงานเอกชนชั้นนำหรือพัฒนาเสริมสร้างความรู้ต่อไป

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
 สมาชิก ว.ส.ท. 5,000 บาท / คน
 บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน

หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1

ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524 E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม เคเอฟไอ

09.00 – 10.30 น.        ภาคทฤษฎี

ความรู้พื้นฐานของระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานกาแฟ

10.45 – 12.00 น.        ความรู้พื้นฐานของระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System)

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.        ภาคปฏิบัติ 1

                             การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System)

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานชา-กาแฟ

ภาคปฏิบัติ 2

14.45 – 16.00 น.        การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)

16.00 – 16.45 น.        สรุปผลการอบรม และทำแบบทดสอบ

16.45 – 17.00 น.         มอบวุฒิบัตร  EIT CERTIFIED วสท.

คณะวิทยากร

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System) และระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)” รุ่นที่ 1
นายอภิชัย รุ่งเลิศอารมย์ 

หัวหน้าแผนกวิชาการ บริษัท เมก้าแพลนเน็ต จำกัด

วันที่จัด

13/12/2023

สถานที่จัด

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เคเอฟไอ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้ตรวจสอบทดสอบระบบวิศวกรรม

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ธ.ค. 66

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524 อีเมล yaowapha@eit.or,th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-preactio_water-mist-R.3.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร