รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

การจัดการเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีสถานประกอบการ ที่ประกอบกิจการโดยมีการใช้สารเคมี ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายถ่ายเท และมีการเก็บรักษา ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ความผิดพลาด หรืออุบัติเหตุที่ยากแก่การควบคุมเกิดขึ้นได้ ซึ่งเหตุนี้อาจเป็นเหตุที่สร้างความเสียหายใหญ่ ขยายวงกว้างออกไปได้ถ้าไม่มีมาตรการ หรือแนวทางป้องกัน การจัดการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ให้เทคนิคในการจัดการ เตรียมความพร้อม เพื่อการป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมี ตั้งแต่ระดับขั้นต้นถึงระดับขั้นสูง

 

วัตถุประสงค์

1. จำแนกประเภทวัตถุ และลักษณะความเป็นอันตราย ของสารเคมีและวัตถุอันตรายได้

2. สามารถประเมินอันตราย และจัดการพื้นที่ ได้ถูกต้องปลอดภัย

3. สามารถดำเนินการเบื้องต้น ตามแผนฉุกเฉินเหตุสารเคมีรั่วไหลได้

4. เลือกใช้ ชุด PPE เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ได้ถูกต้องปลอดภัย

5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีขององค์กร, สถานประกอบการได้

6. จัดทำโครงสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินกู้ภัยสารเคมีได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานกู้ภัยสารเคมี

2. ผู้ผ่านการอบรม ได้รับรู้บทบาทหน้าที่ ของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานฉุกเฉินสารเคมี

3. ผู้ผ่านการอบรม ได้รับรู้แนวทางการจัดหา เลือกใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และชุดป้องกัน เตรียมการ

เพื่อปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมี

4. ผู้ผ่านการอบรม สามารถทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีได้

5. ผู้ผ่านการอบรม ได้รับรู้แนวทางการจัดแบ่งหน้าที่บุคลากร เพื่อทำแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินสารเคมีภายในสถานประกอบการ

6. ผู้ผ่านการอบรม ได้ทราบแนวทางการจัดทีม การฝึกอบรมหลักสูตรและซักซ้อม เพื่อเป็นผู้

ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินสารเคมี

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  2. บุคลากรเฉพาะตามกฎหมาย
  3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลังวัตถุสารเคมี หรือเกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุสารเคมี
  4. หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน
  5. เจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีของสถานประกอบการ
  6. 6. ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องด้านเหตุสาธารณภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13/12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ตัวอย่างเหตุการณ์ และการจัดการ

10.30 – 10.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                 – ทฤษฎีเบื้องต้น ประเภทสาร ลักษณะความเป็นอันตราย

– การประเมินอันตราย และจัดการแก้ไขสถานการณ์

– ขั้นตอนการปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                 – เทคนิควิธี การเลือกใช้ชุด เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติการ แก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมี

14.30 – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                 – โครงสร้างของทีม และการเขียนแผน ตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี

– ฝึกจำลองสถานการณ์ และทำแผนตอบโต้

คณะวิทยากร

นายณัฎฐ์ธเนศ วัฒนพงศ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น

วศ.ม. วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์

วุฒิบัตร “Training for the Fire Trainer”  DMT Asia Co, Ltd.

วุฒิบัตร “Master Instructor Workshop” MIW กรุงฮานอย เวียดนาม

วุฒิบัตร “5 Day Tank, Building Structure and High-Rise Building Fire –

Fighting Course” Hong Kong

วุฒิบัตร “The 3rd Foreign Fire Fighter Special Field Training Course”

ประเทศเกาหลีใต้

วุฒิบัตร “การป้องกันอันตราย และอุบัติภัย แอมโมเนีย” สถาบันส่งเสริมความ-

ปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตร “การดับเพลิงและกู้ภัยในอาคาร สารเคมี และอุบัติภัยทางถนน”จัดโดย

กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฝึกอาฟเฟอร์

วุฒิบัตร “สู้ภัยสารเคมี ทำดีเพื่อพ่อ” กรมควบคุมมลพิษ

วุฒิบัตร “Contingency Planning Workshop” Thailand Institute of Nuclear

Technology

นายนที รื่นวิชา

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

วศ.ม. วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์

วุฒิบัตร “5 Day Tank, Building Structure and High-Rise Building Fire –

Fighting Course” Hong Kong

วุฒิบัตร “Advance Fire Fighter and HAZMAT” DMT Asia Co, Ltd.

วุฒิบัตร “Training for The Fire Trainer” DMT Asia Co, Ltd.

ประชุมสัมมนาวิชาการ “The International Hazardous Materials Responds Team Conference”โดย IAFC ณ เมือง Baltimore รัฐ Maryland USA.

วันที่จัด

13/12/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.ggg

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 พ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรม-การจัดการเหตุฉุกเฉิน-รุ่นที่-1-วันที่-13-ธันวาคม-พ.ศ.-2561-1.pdf