รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   “การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น”
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป พบว่าหลาย ๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรืออาจเรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า 3 ชั้น โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค

กลุ่มเป้าหมาย :
วิศวกร หรือสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในการหาความรู้พื้นฐานในการออกแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.15 น. – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำงานส่วนอาคาร
ไม่ควบคุม การเขียนแบบและการขออนุญาตต่อทางราชการ)
– ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัสดุในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณสมบัติวัสดุ ชั้นคุณภาพ การทดสอบ การจัดเก็บ)
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น. – ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ น้ำหนักบรรทุก ระบบโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง และหลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สถาพร โภคา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.15 น. – ความรู้ในการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น. – การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)
– การคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ
(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานราก โดยใช้ตัวอย่างจริง)
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.15 น. – ข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และ รายละเอียดการเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)
วิทยากรโดย นายอนุชิต เจริญศุภกุล
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 น. – ความรู้ในการออกแบบและก่อสร้าง ฐานแผ่ เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การเลือกใช้ การออกแบบ และการก่อสร้างฐานแผ่ เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก สำหรับอาคารพักอาศัย)
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สถาพร โภคา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
นายอนุชิต เจริญศุภกุล
ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์

วันที่จัด

13/09/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
นักศึกษา ม.อุบลราชธานี บาท บาท
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับจัด-ม.อุบล-อาคารสูงน้อยกว่า-3-ชั้น-2562.pdf