รหัสอบรม:

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/u4BvymyfecURi2vd9

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  43
ระหว่างวันที่  13-14 พฤศจิกายน 2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

*******************************************************************************

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           บทนำ

การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           Workshop

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.     Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

วิทยากร           นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน           ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

13/11/2021

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น43.pdf