รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน  ** เปลี่ยนเป็นออนไลน์

รุ่นที่ 2/2564

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 (วันอังคาร-วันพุธ)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน มีความพยายามในการผลักดันให้เมืองใหญ่ต่างๆ นำสายไฟฟ้าที่ขึงบนอากาศลงใต้ดินให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อได้ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และการสร้างปลอดภัยจากการสัมผัสไฟฟ้า แต่การวางโครงข่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินนั้น จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นที่เชื่อกันอย่างทั่วไปว่าระบบสายไฟฟ้าใต้ดินมีความเชื่อถือได้สูงกว่าสายไฟฟ้าอากาศค่อนข้างมาก เนื่องจากการที่มีฉนวนแข็งแรงทั้งถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิด มีการป้องกันอย่างหนาแน่น แต่หากเกิดชำรุดขึ้นมา จะใช้เวลาในการแก้ไขซ่อมแซมนานกว่าสายไฟฟ้าอากาศมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับประกันผลการใช้งานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้ได้อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ปลอดภัย จึงต้องอาศัยการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วสท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะ ของบุคลากรทางด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยายมาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างความเข้าใจในวิธีการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล นำประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใต้ดินแก่บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟด้วยสายใต้ดิน วิธีการทำงานกับสายใต้ดินและอุปกรณ์ สามารถวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานสายใต้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีของสายใต้ดินและอุปกรณ์ การทดสอบทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์ สมรรถภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับสายใต้ดิน
 3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่างๆ
 • ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

 

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
 2. คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 3. คุณสถาพร นันทไพบูลย์ หัวหน้าแผนกออกแบบและประมาณราคา การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. คุณชยพิชญ์ ชีช้าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. คุณสุรเชษฐ์ นาแพง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. คุณสรายุทธ บุรีแก้ว วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. 8. คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 9. คุณจิตติพงษ์ กล่อมจิตต์ วศก.7 แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช / คุณจิตติพงษ์ กล่อมจิตต์

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   คุณสรายุทธ  บุรีแก้ว

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   คุณสถาพร นันทไพบูลย์

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

09.00 – 09.30 น.       การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   คุณสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับสายไฟฟ้า

ใต้ดินแรงสูง

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   คุณชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณปิยะศักดิ์  ทับแสง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

08.00 – 08.50 น.      ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช / คุณจิตติพงษ์ กล่อมจิตต์

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   คุณสรายุทธ  บุรีแก้ว

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   คุณสถาพร นันทไพบูลย์

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

09.00 – 09.30 น.       การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   คุณสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับสายไฟฟ้า

ใต้ดินแรงสูง

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   คุณชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณปิยะศักดิ์  ทับแสง

คณะวิทยากร

13-14-07-2564 การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 2/2564

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
 2. คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 3. คุณสถาพร นันทไพบูลย์ หัวหน้าแผนกออกแบบและประมาณราคา การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. คุณชยพิชญ์ ชีช้าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. คุณสุรเชษฐ์ นาแพง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. คุณสรายุทธ บุรีแก้ว วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. 8. คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 9. คุณจิตติพงษ์ กล่อมจิตต์ วศก.7 แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

วันที่จัด

13/07/2021

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่างๆ
 ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 06 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน-รุ่น-2-ออนไลน์.pdf