รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

สมัครเข้าอบรมคลิ๊กที่นี้ >>https://forms.gle/in2G1kAWjMqpeLSPA

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.            – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

– ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.            – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.            – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.            – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.            – แรงเฉือน

– ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.            – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

16.00 – 16.30 น.             ทำแบบทดสอบหลังเรียน

คณะวิทยากร

คุณมั่น   ศรีเรือนทอง

กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

13/05/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ออกแบบ นายช่าง และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ค. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9, 0-2319-2708-9 ต่อ 538
โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่-10-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร