รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4

วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม  2563  เวลา 9.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เนื้อหา

 • Introduction
 • การถอดแบบโครงสร้าง
 • การใส่ราคาต่อหน่วยงานโครงสร้าง
 • การถอดแบบสถาปัตยกรรม
 • การถอดแบบงานภายนอกและภูมิสถาปัตยกรรม
 • การใส่ราคาต่อหน่วยงานสถาปัตยกรรม
 • Review previous session
 • การใส่ราคางาน Prelim
 • Workshop & Question

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8-9 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

โดย    อาจารย์วศิน วนะภูติ

หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

อาจารย์วศิน วนะภูติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอนติตี้ เซอร์เวย์อิ้ง แอนด์คอสท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 

วันที่จัด

08/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 07 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์
โทร 0-2184-4600 ต่อ510
อีเมลล์ :[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-4-update.pdf