รหัสอบรม:

ขอยกเลิกการอบรมออกไปก่อน
แจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

การอบรมเรื่อง
Tear down process วิธีการเผยราคาวัตถุดิบ (RM Cost) ของคู่แข่ง
(Material Cost Estimation by Tear Down Process)
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
ในภาวะการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการขายในตลาด ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขัน   คือ การผลิตสินค้าที่มีราคาต้นทุน ที่ต่ำกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) ที่มีต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) เป็นสัดส่วนประมาณ 70-80% ของราคาขาย ซุนวูได้กล่าวไว้ว่า…รู้เขารู้เรา…รบ100 ครั้ง ชนะ100 ครา…ดังนั้น ถ้าเรารู้ต้นทุนของคู่แข่ง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก ข้อมูลด้านต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) ของสินค้าที่ขายอยู่ ถือเป็นความลับที่ทุกบริษัทฯ หวงแหนอย่างยิ่ง จะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะบริษัทฯที่เป็นคู่แข่งกัน
ฉะนั้น การที่เราจะรู้ต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าคู่แข่งนั้น เป็นการยากมากที่จะได้มา, แต่ก็ยังมีวิธีการ บางอย่างที่เราสามารถใช้ประเมินราคาวัตถุดิบของสินค้าคู่แข่งได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า Tear Down Process ซึ่งเป็นวิธีการที่บริษัทในญี่ปุ่น และ บริษัทในจีน มักจะใช้กันอยู่
วิทยากร มีประสบการณ์การทำงานเป็น Leader ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)ในบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ทั้งในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจีน ซึ่งงานส่วนหนึ่ง ก็คือ การประเมินราคาต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) ของสินค้าคู่แข่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสินค้าของตนเอง เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง ดังนั้นจึงอยาก share ความรู้วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำ Tear Down ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1) เพื่อให้เข้าใจในความสำคัญของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจ
2) เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการประเมินราคา และเทคนิคต่างๆใน Tear down process
3) ประโยชน์ของ การรู้ ราคาต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าคู่แข่ง มีอะไรบ้าง
4) การจัดทำข้อมูล (Cost Data) ราคาต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อใช้นำเสนอแก่ผู่บริหาร
5) Workshop ให้ทดลองทำ Tear Down จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง

รูปแบบการอบรม
บรรยาย ช่วงเช้า 3 ชม. และ Workshop ช่วงบ่าย 3 ชม.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ
1) Tear Down Process คืออะไร, ทำอย่างไร
2) ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) ของผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญอย่างไร
3) ประโยชน์ของการรู้ ราคาต้นทุนวัตถุดิบ ของสินค้าคู่แข่ง มีอะไรบ้าง
4) วิธีการคัดเลือกสินค้าคู่แข่งมาศึกษาต้นทุนวัตถุดิบ
5) เครื่องมืออุปกรณ์ (Tools and Equipment)) ที่จำเป็นต้องใช้ ในการทำ Tear Down Process
6) ข้อมูล (Data) ที่จำเป็นต้องใช้ ในการทำ Tear Down Process
7) ตัวอย่าง ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ เชิงเปรียบเทียบ หลังการทำ Tear Down เพื่อใช้นำเสนอแก่ผู้บริหาร
8) Workshop การทดลองทำ Tear Down จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง
9) สรุปและตอบคำถาม

คณะวิทยากร

นายอาณัติ ปโยนิธิการ

วันที่จัด

13/09/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-13-Tear-down-process.pdf