รหัสอบรม:

สมัครที่นี่

โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง  ระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้ออบรม
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• หลักการทำความเย็น และวัฏจักรการทำความเย็น
• ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ
• สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
• การระบายอากาศ
• กฎหมาย และมาตรฐาน

เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• ความดันในของไหล
• เครื่องสูบน้ำแบบต่างๆและการเลือกใช้งาน
• กฎของเครื่องสูบน้ำ Laws of affinity
• การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
• เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
• ระบบไฟฟ้า
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง กฎหมายและหน่วยงานกำกับ
• แบบของการใช้งาน พิกัดกำลังและระดับสมรรถนะ
• ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและ
ความต้องการในการติดตั้ง

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

หมายเหตุ   พักเบรก เวลา 10.30 – 10.45 น.  เวลา 14.30 – 14.45 น.

วิทยากรบรรยายโดย
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท.                                                                       1,000 บาท/ท่าน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป            1,200 บาท/ท่าน
ชำระก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับ Meeting ID และ Password เข้าห้องเรียน
และเอกสารประกอบการบรรยาย ไฟล์ PDF

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/03/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-13-ออนไลน์-พื้นฐานเครื่องกล.pdf