รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)    รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ดำเนินการจัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ผู้เข้ารับอบรม : Developer, Assessor, Consultant

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือ อุตสาหกรรมในยุกต์ปฏิรูปครั้งที่ 4 ที่เน้นนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนใหม่ ๆ โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับความต้องการใหม่ ๆ ที่ตลาดและสังคมคาดหวังในปัจจุบันและอนาคต
Industry 1.0 ปฏิรูปอุตสาหกรรมจาก Man power สู่ Machinery
Industry 2.0 ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยเน้น Mass production & Low Cost
Industry 3.0 ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ Q, C, D และ Automation
Industry 4.0 ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ Innovation รองรับ Cyber model นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และระบบรูปแบบใหม่
Technology 4 อย่างที่จำเป็น คือ – Robotic Technology -Digital Technology
-Biotechnology และ Chemical Technology
ประเภทของ นวัตกรรม Product Innovation, Process Innovation และ System Innovation
ระดับนวัตกรรม -Incremental Innovation (Partly) นวัตกรรมบางส่วน
-Radical Innovation (Wholly / Totally) นวัตกรรมทุกส่วน
Innovation development (E-D-I-A) or (5D process)
E-3E (Explore, Enhance, Establish) แสวงหาหัวข้อเป็นโครงการ
D-3D (Design, Development, Do) ออกแบบพัฒนาและทดลองต้นแบบ
I-3I (Implement, Improvement, Innovation) ปฏิบัติการสู่นวัตกรรม
A-3A (Achievement, Assessment, Asset) ผลลัพท์จนเป็นทรัพย์สินใหม่
Value / Benefit of Innovation (3 V)
1) Value to commercial (Marketing)
2) Value to Society (Contribution to Society)
3) Value to Country (government endorse / recognition)
Innovation Industry (อุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม)
IMS (Innovation Management System)
ISO-50500 (Year 2018) ; CEN-16555 (2013) ; BS-7000 (2008)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 12 มิถุนายน 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 1) : Innovation Concept , Product & Process Innovation

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 1) : Workshop of Innovation Funnel or Development

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 2) : Innovation Management System (IMS-CEN 16555)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 2) : Workshop of IMS Evaluation & Development

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 3) : IMS Assessment (Self & Certification)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ
(Day 3) : Case study of CPF Innovation

คณะวิทยากร

วันที่จัด

12/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

PR-Innovation-2.pdf