รหัสอบรม:

ขอเชิญเข้าร่วม  FREE
เสวนาพิเศษ ‘เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ’
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08:30 – 16:00 น.
ณ  ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล:
จากข่าวสาร ทาวเวอร์เครนถล่มที่เกิดขึ้น ตามสื่อต่างๆ หลายครั้งพบว่ามีผู้เสียชีวิต เช่นเดียวกับอุบัติเหตุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 ที่พบผู้บังคับปั้นจั่นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ท่าน ทั้งๆ ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายหลายฉบับ รวมทั้งมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากในการก่อสร้าง แต่เหตุใด จึงยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาวเวอร์เครนอย่างต่อเนื่อง โดยจะพบเป็นข่าวมาโดยตลอดในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นอกจากสร้างความสูญเสียโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน ระยะเวลาการก่อสร้างที่ล่าช้าออกไป รวมถึงคดีความต่างๆ ด้วย
ในทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นไทยได้เล็งเห็นและต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครนในประเทศไทย รวมทั้งหาแนวทาง มาตรการ เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อให้การใช้งานปั้นจั่น ปลอดภัย ทั่วไทย ตามเจตนารมณ์ของทาง อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วัตถุประสงค์ของการเสวนา:
• ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครน
• เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการใช้งานปั้นจั่นที่เกิดขึ้น
• เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเข้าใจถึงวิธีการติดตั้งและตรวจสอบทาวเวอร์เครนที่ถูกต้อง
• เพื่อให้เข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของอาคาร วิศวกรควบคุมการติดตั้ง ผู้บังคับปั้นจั่น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 12 กันยายน 2561

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• เสวนาพิเศษ ‘เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ’ | ช่วงที่ 1
• ผู้ร่วมวงเสวนา:
o ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอาคารสูง/ขนาดใหญ่:
o ผู้ประกอบการให้เช่าเครน: คุณวีรวัฒน ศิริบุญฤทธิ์ – General Manager S B SIAM Co.,Ltd
o วิศวกรโยธา: อ.รณรงค์ กระจ่างยศ – อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)
o วิศวกรตรวจสอบ: อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ – กก.ผจก./วิศวกรเครื่องกล บ.เอเชียเครนเซฟตี้ จก.
o ผู้บังคับเครน: คุณพวน เงินพา – อดีตผู้ขับเครนประสบการณ์มากกว่าสิบปี และ
เชี่ยวชาญทาวเวอร์เครนแบรนด์เยอรมัน ELBA KAISER
o อนุ.กก.ร่างกฎหมายปั้นจั่น: คุณปกรณ์ เชนพูน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเลขานุการ อนุ.กก.ร่างมาตรฐาน เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ (กฎกระทรวงปั้นจั่นฉบับใหม่)
• ผู้ดำเนินการเสวนา: อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ – เลขานุการและอนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
10:45 – 12:00
• เสวนาพิเศษ ‘เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ’ | ช่วงที่ 2
• ผู้ร่วมวงเสวนา: –เหมือนช่วงที่ 1—
• สรุป ถาม – ตอบ ช่วงท้ายเสวนา
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30
• สัมมนา ‘กรณีศึกษา เครนล้มที่งานก่อสร้างอาคารย่านพระราม 9 และกรณีเครนล้มอื่น ๆ’
วิทยากร: อ.ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ – วุฒิวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรตรวจสอบทาวเวอร์เครน
บ. เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จก. / แอดมินเพจ FB วก.958
ผู้ดำเนินการสัมมนา: อ.ประวิทย์ โตรฐาน – รอง ปธ.อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
• สรุป ถาม – ตอบ
14:45 – 16:30
• สัมมนา: ‘แนวทางปฏิบัติในช่วงก่อนติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้งเครนตามหลักวิศวกรรม’
วิทยากร: อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล – กรรมการผู้จัดการ/วิศวกรเครื่องกล
บ. เดอะทาวเวอร์เครน ประเทศไทย จก.
ผู้ดำเนินการสัมมนา: อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ – ปธ.อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
• สรุป ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

12/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-12-เครนล้ม.pdf