รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING

สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 8

หลักการและเหตุผล
การใช้ MULTI-COST CODE คือ การกำหนดระบวนการทำงานในแต่ล่ะขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การประมาณราคา และงบประมาณในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงาน สามารถควบคุมต้นทุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมคือการกำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน ซึ่งการนำ MULTI-COST CODE โดยนำมาตรฐานต่างชาติมาประยุกติใช้ร่วมกับมาตรฐานที่พัฒนาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มาตรฐานการทำงานของวิศวกรง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการการเตรียมพร้อมเบื้องต้นในการกำหนดรหัสเพื่อการจัดเก็บรหัสรายการในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกันทั้งประเทศในอนาคต

วิทยากรหลักในการอบรม
1. นายสุชิน สุขพันธ์ 2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์ 3. นายจักรกริช ธิติโสภี

คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

หัวข้อการบรรยาย (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
1. ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
2. รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT
หมายเหตุ : พักรับประทาน ชา – กาแฟ เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-16.30

หัวข้อการบรรยาย

1. ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
2. รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT

หมายเหตุ : พักรับประทาน ชา – กาแฟ เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

 

คณะวิทยากร

การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร

1. นายสุชิน สุขพันธ์

2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3. นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

12/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ก.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่าง-MULTI-COST-CODE-รุ่นที่-8.pdf