รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 58

จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาควิชาการ: วันที่ 12,13,14,19,20,21 พฤษภาคม 2566 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ: วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม และ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

**สมัครคลิกที่นี้**

หลักการและเหตุผล

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

 1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่
 2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร
 3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
 4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
 3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 48 ชั่วโมง

 • กฎหมายควบคุมอาคารและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบอาคาร
 • กฎหมายความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร
 • แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • แนวทางตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวกบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
 • แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและแนวทางการ ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ
 • แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

ค่าลงทะเบียน

  สมาชิก ว.ส.ท.   22,000  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป       27
,000  บาท / คน  
++พิเศษ!! หากชำระภายใน 8 พ.ค. จะได้รับส่วนลด 2,000 บาท++ 
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1
 
ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 520

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
12 พฤษภาคม 2566
 • กฎหมายควบคุมอาคารและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบอาคาร

– บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

 • กฎหมายความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

13 พฤษภาคม 2566
 • หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร
 • แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
14 พฤษภาคม 2566
 • แนวทางตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวกบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
 • แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
19 พฤษภาคม 2566
 • แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและแนวทางการ  ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและป้องกันและระงับอัคคีภัย
20 พฤษภาคม 2566
 • ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ
 • ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน และแนวทางการตรวจสอบ
21 พฤษภาคม 2566
 • แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 • สอบทบทวนความรู้
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคสนาม

 • การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยของอาคารตัวอย่าง
 • การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง  การตรวจสอบแบบแปลนจริง
 • แนะนำวิธีการ เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ
 • การบันทึกข้อมูล
 • การประสานงานร่วมกับวิศวกรหรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ
2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ
 • การวิเคราะห์ ประเมินผล  /  การสรุปผลการตรวจสอบ
 • กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
 • ปิดการอบรม / แจกวุฒิบัตร / เลือกประธานรุ่น

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
 • คุณสินิทธิ์  บุญสิทธิ์
 • คุณสุรเชษฐ์ สีงาม
 • คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์
 • ดร.ธเนศ  วีระศิริ
 • คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย
 • รศ.ดร.นพภาพร พานิช
 • คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์
 • ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร
 • คุณบุษกร  แสนสุข
 • พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์
 • คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข
 • คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์
 • คุณบุษกร  แสนสุข
 • พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์
 • คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย
 • คุณศุภเชษฐ์  สมรูป
 • คุณจุลดิษย์  จายนียโยธิน

วันที่จัด

12/05/2023

สถานที่จัด

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ผู้ตรวจสอบอาคาร-58-1.pdf