รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ  รุ่นที่ 22
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน  วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
หม้อน้ำ (Boiler)เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม
การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย
ดังนั้น หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ
• เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร์ (อศ.บ.) และวิทยาศาสตร์ (วท.บ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ และผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำที่ถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ
วิทยากรโดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน
วิทยากรโดย นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
วิทยากรโดย นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563
09.00 – 10.30 น. การถ่ายเทความร้อน
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ทฤษฎีการเผาไหม้
การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. คุณสมบัติของน้ำ การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดจากสภาพน้ำ
วิทยากรโดย นายชัชวาล บุญชู
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)
วิทยากรโดย นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563
09.00 – 10.00 น. เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ
วิทยากรโดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์ ปานซัง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 1415 น. การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร
วิทยากรโดย นายวิชัย สถาปิตานนท์
16.30 – 17.30 น. สอบประเมินผลการอบรม

คณะวิทยากร

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นายชัชวาล บุญชู
นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์
นายสายัณห์ ปานซัง
นายวิชัย สถาปิตานนท์

วันที่จัด

12/03/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected] หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-12-14-เทคนิคตรวจสอบหม้อน้ำ-รุ่น22.pdf