รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป
(Lift Competent Person : General Fundamental)   รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผ่าน 24 หน่วย     อบรมและสอบไม่ผ่าน 18 หน่วย

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ตัวอย่างเช่น อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยทำให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กำหนดให้อาคารสูงเกิน 23.00 เมตรจะต้องติดตั้งลิฟต์ดับเพลิง และให้อาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน ที่ติดตั้งลิฟต์ และบันไดเลื่อน จะต้องมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อนที่มีอยู่ในอาคาร และส่งรายงานการตรวจสอบทุกปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อนยังมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อยู่เสมอ ประกอบกับมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านต่าง ๆ (Lift Competent Pesson) จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับลิฟต์ และผ่านการทดสอบ ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์โดยผู้ผลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอ้างอิงได้)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson)” เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์ฉบับล่าสุดตาม EN81-20 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115
การอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 จะแบ่งเป็น
– การบรรยายในห้องอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
– การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จำนวน 8 ชั่วโมง
ผู้เข้าอบรมที่เลือกการทดสอบจะทำการสอบจำนวน 1 ชั่วโมง
ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมได้เป็น การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอย่างเดียว
ตั้งแต่การลงทะเบียน ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลไปเพิ่มหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อเป็นผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ได้ตามมาตรฐาน
2. สามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้
5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร
คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์ และบันไดเลื่อน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
08.30 น. ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง
– แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง
– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
– ข้อกำหนดความปลอดภัย
– การทวนสอบความปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดเลื่อน
– แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน
– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
– ข้อกำหนดความปลอดภัย
– การทวนสอบความปลอดภัย
วิทยากรโดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์
หมายเหตุ: การอบรมอาจสลับหัวข้อตามความเหมาะสมของสถานที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน วสท.
09.00 – 12:00 น. อุบัติเหตุจากลิฟต์ และบันไดเลื่อน
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิง
กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรฐานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่อง
– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
– ข้อกำหนดความปลอดภัย
– การทวนสอบความปลอดภัย
16:00 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม
วิทยากรโดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-7-8-ลิฟต์3.pdf