รหัสอบรม:

 

การสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก” (จังหวัดขอนแก่น)

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ วสท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาการใช้เหล็กกับงานก่อสร้างมีมากขึ้นเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานตกแต่ง   หรือแม้แต่โครงการก่อสร้างที่สำคัญระดับโลกหลายๆ แห่ง ได้ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นส่วนประกอบและในประเทศไทยเองก็มีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง หรือแม้แต่โครงการก่อสร้างทั่วไป อาทิเช่น โกกังเก็บสินค้า และบ้านพักอาศัยก็นิยมใช้โครงสร้างเหล็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อดีในการใช้โครงสร้างเหล็กคือ การก่อสร้างที่รวดเร็วปลอดภัยและคาดการณ์เวลาได้(Speedy and Predictable Construction Program) ประหยัดเวลาในการก่อสร้างทำให้วางแผนงานก่อสร้างทำได้แม่นยำโดยแทบจะไม่มีของเหลือหรือความสูญเสียที่หน้างานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กให้คุ้มค่า จำเป็นต้องทราบถึงการพัฒนาของมาตรฐานโครงสร้างเหล็ก และกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ให้ถูกวิธีและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาโครงการก่อสร้างในอนาคตที่จำเป็นจะต้องใช้งานเหล็กเพิ่มมากขึ้น  คณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็กเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างเหล็กเพิ่มมากขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
12-09-2561

08.30-08.45 น     ลงทะเบียน

08.45-09.00น.      พิธีเปิด

โดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

09.00-10.00 น.     โครงสร้างเหล็กกับแผ่นดินไหว และ การออกแบบอาคารสำหรับพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

โดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

10.00 -10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.15 น.     วิธีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่และลักษณะการเสียหายของอาคารโครงสร้างเหล็กที่พบได้

โดย รศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

11.15 -12.00 น.    การประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย  นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

12.00-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45  น.    การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

โดย คุณมาโนชณ์ ทะปะละบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

13.45-14.45 น.     มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น

                        ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

14.45-15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.     หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

13-09-2561

09.00-10.00 น.     การใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นในการก่อสร้างสมัยใหม่

โดย  คุณธนาพงษ์  สิงห์วนาพงศ์ บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

10.00-10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.     โครงสร้างเหล็กกับงานสถาปัตยกรรม

โดย ผศ.ดร.ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร

12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.     การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กในโครงสร้างอาคารสูง

โดย นายสมศักดิ์  นวลใย  อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

14.30-15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.00-15.00 น.     การป้องกันไฟและการป้องกันการกัดกร่อนโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณธนา  แก้วกระจ่าง บริษัท ไบเทค  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

15.15 น.             รับใบประกาศนียบัตรผ่านการสัมมนา

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

 

ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

 

 

 

รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

คุณมาโนชณ์ ทะปะละ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

 อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

คุณธนาพงษ์ สิงห์วนาพงศ์

 บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสมศักดิ์ นวลใย

  อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

คุณธนา แก้วกระจ่าง

บริษัท ไบเทค  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่จัด

12/09/2018

สถานที่จัด

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ นายช่าง อบต เทศบาล นายช่างโยธาฯ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

steel-structure-khonkhen-12-13-09-61.pdf