รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่  15-16 มิถุนายน  2567 (เสาร์-อาทิตย์)
เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

คลิกลงทะเบียนที่นี่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน  โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ประการหนึ่ง คือ  ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551  กำหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล   และวิศวกรประจำโรงงานที่มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบพลังงาน เป็นผู้ทำรายงานการจัดการพลังงาน ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานมาตรวจสอบ บุคลากรทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
 2. เพื่อทบทวนความรู้ในด้านพลังงานโดยละเอียด
 3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน
ค่าลงทะเบียน ราคา 
สมาชิก วสท. 5,000 บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป 6,000 บาท

 

**การชำระเงิน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

08:30 – 09:00 น.         ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.         ·ความรู้ เรื่องพลังงาน

·กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน

วิทยากรโดย    นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.         ·ความรู้เรื่องการใช้และการวัดพลังงานไฟฟ้า

·ความรู้ด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิทยากรโดย    ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์   และคณะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

09:00 – 12:00 น.    ·ความรู้เรื่องการใช้และการวัดพลังงานความร้อน

·ความรู้ด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อน

วิทยากรโดย    นายหนึ่ง  กลับทวี

12:00 – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.     ·รายงานการจัดการพลังงาน

·การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

วิทยากรโดย  นายกิตติพงษ์  กุลมาตย์

 

มีการทำแบบทดสอบ ประเมินผลการอบรม หลักเกณฑ์การผ่านอบรม

 1. 1. ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 %
 2. 2. ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
 3. 3. แบบทดสอบหลังเรียน ต้องสอบผ่าน 60 % ขึ้นไป

คณะวิทยากร

วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน

นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์

นายหนึ่ง  กลับทวี

ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์

นายกิตติพงษ์  กุลมาตย์

วันที่จัด

15/06/2024

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 206
E-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

วิศวกรรมพลังงาน-ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน-รุ่นที่-4-15-16-มิย.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร