รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิงสำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ รุ่นที่ 1

(Standpipe Systems for Fire Protection for High Rise Buildings and Super High Rise Buildings.)

** ยกเลิก**

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ (High Rise Buildings and Super High Rise Buildings) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในชั้นด้านบนของอาคารโดยเฉพาะอาคารสูงพิเศษ รถดับเพลิงจะไม่สามารถสูบส่งน้ำขึ้นไปดับเพลิงได้ จำเป็นต้องพึ่งพาระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเป็นหลัก ดังนั้นการออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิง (Standpipe Systems for Fire Protection) ตามมาตรฐานสากลอาทิ the International Building Code, the International Fire Code, NFPA 14, NFPA 20, NFPA 25, and Handbook of Standpipe Systems for Fire Protection ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กล่าวมา จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายในอาคารดังกล่าว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในอาคารดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิง สำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐาน NFPA และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.              –      How Do Firefighters Use Standpipes?

 • Types and Classes of Standpipe Systems.
 • Installation Rules for Hose Connections.
 • Installation Requirements for the Rest of the Standpipe System.
 • Hydraulic Calculation of Standpipe Systems.
 • WORK SHOP.
 • ถาม – ตอบ

09.00 – 16.00 น.              –      Combined Sprinkler/Standpipe Systems.

 • High Rise Buildings and Super High Rise Buildings.
 • Horizontal Standpipes and Lateral Piping.
 • Pressure Control in Standpipe Systems.
 • WORK SHOP.
 • ถาม – ตอบ
หมายเหตุ         

พักรับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิงสำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ รุ่นที่ 1 (Standpipe Systems for Fire Protection for High Rise Buildings and Super High Rise Buildings.)
คุณนิสิต ดำรัสศิริรัตน์

วิศวกรที่ปรึกษา  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด

วันที่จัด

12/12/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ ผู้ควบคุมงาน บริษัทด้านก่อสร้าง เจ้าของโครงการ การประกันภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 ธ.ค. 63
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป บาท บาท
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร