รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 14
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)
วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

(คอนเฟิร์มจัดอบรม)

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
 สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสารประกอบกอบ
และยื่นใบสมัครในวันอบรมเท่านั้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

09:00 – 12:00
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
 ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก
 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก
 กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30
 ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้ อุปกรณ์ช่วยยก
 Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564

09:00 – 12:00
 ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
 ประเภทลวดสลิง โครงสร้างของลวดสลิง การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา
 คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
 การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง
 เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309
 เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30
 ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
 สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

•    ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

•    วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

•    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

•    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

ผู้ช่วยวิทยากร

•    TBA

วันที่จัด

12/03/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ให้สัญญาณ
ผู้บังคับปั้นจั่น
ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-สลิง-รุ่นที่-14.pdf