รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 7
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
วันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และ ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
**เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

(วันที่ 12-13 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2564)

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
•เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
•เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
•เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ 
www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสารประกอบกอบ และยื่นใบสมัครในวันอบรมเท่านั้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
•การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก
•อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฮดรอลิก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
•กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย -การชำรุดและความเสียหาย -แนวทางการป้องกัน
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ: เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

17 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
08:00 – 09:00 ลงทะเบียน ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
09:00 – 12:00
•หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก
•วงจรของระบบไฮดรอลิก
•สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้า (WORKSHOP)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 •ฝึกปฏิบัติต่อวงจร (WORKSHOP)
•ทดสอบภาคปฏิบัติ
•สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
14:45 – 16:30 เดินทางกลับ วสท.
หมายเหตุ: เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วิสเซส จำกัด.
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ธีรศักดิ์ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช

o วิศวกร/กรรมผู้จัดการ บริษัท เบรวินี่ (ประเทศไทย) จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

o วิทยากรอบรม ประจำ บริษัท เอเชีย ไฟว์ จำกัด
o ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

อ.อนันต์ เต็มเปี่ยม

o อาจารย์ประจำวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น

วันที่จัด

16/07/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
 ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail: [email protected]
FAX:(02)184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร