รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง    การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน 
และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ ในปัจจุบันใช้วิธีการตรวจสอบแบบพินิจ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อย่างไรก็ดีวิธีการตรวจสอบนี้ถึงแม้เป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลาย การตรวจสอบแบบพินิจนี้มีปัญหาหลายด้าน เช่น ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตรวจ การตรวจไม่สามารถทำได้บ่อยเนื่องจากจำเป็นต้องใช้วิศวกร ไม่สามารถตรวจในสถานที่เข้าถึงยาก เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบแบบพินิจ เช่น เลเซอร์สแกน ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองแบบกลุ่มเมฆสำหรับโครงสร้างที่สนใจ แต่เทคโนโลยีนี้มีราคาแพงและจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
การอบรมนี้มีจุดประสงค์  เพื่อให้วิศวกรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ใช้งานง่ายและมีราคาไม่สูง และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับโดรนในการเก็บภาพถ่าย โดยภาพถ่ายเหล่านี้จะถูกนำมาสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรโยธา เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง หรือใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็นต้น โดยการอบรมนี้จะแนะนำถึงหลักการของเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อให้วิศวกรสามารถใช้โดรนและใช้เทคโนโลยีนี้ได้

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
– เพื่อเข้าใจหลักการการทำงานของเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย
– เพื่อฝึกทักษะการเก็บข้อมูลภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
– เพื่อเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
– เพื่อฝึกทักษะการใช้โดรนในการเก็บข้อมูล
– เพื่อฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายภาคทฤษฎี
– เทคโนโลยีสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
– หลักการการทำงานเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถ่าย
– การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามมิติจากภาพถ่ายในงานวิศวกรรมโยธา
– หลักการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ
– การใช้โดรนและหุ่นยนต์ในการเก็บข้อมูลในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายภาคปฏิบัติ
– เก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้สร้างแบบจำลองสามมิติ
– สาธิตการใช้โดรนและอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการเก็บภาพถ่ายแบบอัติโนมัติ
– ฝึกใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย

คณะวิทยากร

ผศ.ดร. กฤษฎา ไชยสาร

BA in Civil Engineering, University of Cambridge, UK
MEng in Civil Engineering, University of Cambridge, UK
PhD in Engineering, University of Cambridge, UK

วันที่จัด

25/02/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX : (02)184-4597-8
E-mail: [email protected] Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

02-25-การสร้างแบบจำลองโดรน-รุ่น5.pdf