รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต (Mix Design) รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1. เป้าหมายของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
• เพื่อเลือกวัสดุผสมคอนกรีตที่เหมาะสม
• เพื่อให้ได้คอนกรีตตามข้อกำหนดและการใช้งาน
• เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีราคาถูก
• ข้อควรพิจารณาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
2. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
3. ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ควรเลือกใช้สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
4. คณสมบัติและความสามารถของคอนกรีต
5. ข้อกำหนดการใช้งาน, คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติพิเศษ
6. ความแปรปรวนของกำลังอัด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2 มิถุนายน 2561

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1. เป้าหมายของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
• เพื่อเลือกวัสดุผสมคอนกรีตที่เหมาะสม
• เพื่อให้ได้คอนกรีตตามข้อกำหนดและการใช้งาน
• เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีราคาถูก
• ข้อควรพิจารณาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
2. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
3. ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ควรเลือกใช้สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
4. คณสมบัติและความสามารถของคอนกรีต
5. ข้อกำหนดการใช้งาน, คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติพิเศษ
6. ความแปรปรวนของกำลังอัด

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต (Mix Design) รุ่นที่ 2
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

วันที่จัด

02/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-02-Mix-Design2.pdf