รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ เรื่อง

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 14

วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **

PDU 24 หน่วย

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปส่วนใหญ่จะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าขึ้นเพื่อให้เข้าใจใน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

วิทยากรโดย   : อาจารย์วันชัย  บัณฑิตกฤษดา
 • ค่าลงทะเบียน
 • สมาชิก ว.ส.ท. 4,500 บาท / คน
 • บุคคลทั่วไป 5,000  บาท / คน  
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย     เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 207

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
 • Commodity Classification
 • Storage Arrangement
 • Building construction and Storage heights
 • Adjacent hazards or Design methods
 • Rack storage Column protection
 • การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
 • ถาม-ตอบ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงเกินกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ ESFR sprinklers สำหรับ High piles storage
 • Work shop
 • ถาม – ตอบ
 • ทำข้อสอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/05/2024

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอาคารคลังสินค้า การประกันภัย การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 207

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรม-เรื่อง-ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับคลังสินค้า-14-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร