รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ก๊าซเชื้อเพลิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ตลอดจนระบบการขนส่ง เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อีกทั้งมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ก๊าซเชื้อเพลิงหลักที่มีการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NG) ดังนั้น การใช้งานของก๊าซเหล่านี้จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่วิธีปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง
2.เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบก๊าซเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
3.เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิง และระบบควบคุมเพื่อความปลอดภัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงาน
08.45 – 10.15 น. กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. มาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซหุงต้ม (วสท.)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง (ต่อ)
15.45 – 16.00 น. ถามตอบ

คณะวิทยากร

ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ประวัติด้านการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ปริญญาเอก Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ด้านสังคมวิชาชีพ – กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
– ประธานวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
– Student Activities, ASHRAE Thailand Chapter
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

15/12/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

12-15-ออกแบบก๊าซเชื้อเพลิง8.pdf