รหัสอบรม:

วัตถุประสงค์ (Objectives)

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Context) ถือเป็นเรื่องใหม่ของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งได้เปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการระบบจาก corrective ไปเป็น proactive มาตรฐานเวอร์ชั่นใหม่ 2015 ได้ระบุไว้ชัด ในข้อกำหนดที่ 6.1 Action to address risks and opportunities เพื่อให้พิจารณาการระบุเรื่องความเสี่ยง นอกจากนั้นยังได้ขยายความใน Annex A.4 ว่าองค์กรสามารถพิจารณาประยุกต์ หรือใช้มาตรฐานแนะนำเพื่อมาเชื่อมโยงในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management)  ดังนั้นการนำมาตรฐานแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการนำมาใช้งาน คือ ISO 31000 Risk management ซึ่งจะทำให้เราสามารถประยุกต์กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management process)  เข้ากับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างสมบูรณ์ โดยกระบวนการ (Process) และวิธีการ (Methodology)

 

ผลคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)

 • เข้าใจในการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในข้อกำหนด ของ ISO 9001:2105
 • เข้าใจในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ISO 9001:2105
 • การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ (Risk management processes) มาตรฐานแนะนำ ISO 31000 มาใช้งาน
 • การพิจารณานำ Risk assessment technics ISO 31000 มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงใน ISO 9001:2015
 • การพิจารณานำ Risk treatment method เพื่อสร้างเป็นระบบ prevention ในระบบการจัดการคุณภาพ
 • การประเมินความเสี่ยงในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11/11/25

เวลา 0900-1030     ความเสี่ยง (Risk) ในระบบการจัดการคุณภาพคืออะไร

Intended result(s) ผลลัพท์ที่คาดหวังและตั้งใจ

 • การบรรลุความต้องการของลูกค้า (Customer requirements)
 • การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality objectives, KPI)
 • การบรรลุข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal and regulations)
 • การบรรลุมาตรฐานที่กำหนด (Standard reference)

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015 ตามข้อกำหนด 6.1 และ Annex A.4

ISO 9001:2015 ต้องการเพียงแค่ Risk assessment หรือ Risk management

เวลา 1030-1045     พักเบรก (ช่วงเช้า)

 

เวลา 1045-1200     การนำ Risk management processes ใน ISO 31000 มาใช้งาน

 • Risk identification (4.4.1 f, 6.1.1)
 • Risk analysis
 • Risk evaluation (6.1.2 b)

การประเมินความเสี่ยงโดยการใช้ Intended result(s) เป็นเป้าหมายการประเมิน

เวลา 1200-1300     พักรับทานอาหารกลางวัน

เวลา 1300-1500     การเลือกใช้ Risk assessment technics ในการประเมินความเสี่ยง

 • FMEA Technics

เกณฑ์การประเมิน (Criteria) และการวัด

การกำหนด Baseline decision ในการ Action หรือ Treatment

เวลา 1500-1520     พักเบรก (ช่วงบ่าย)

เวลา 1520-1610     ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง ด้านความต้องการลูกค้า (Customer requirements)

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง ด้านวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objectives, KPI)

เวลา 1610-1630     ถามตอบ

คณะวิทยากร

นายอุเทน เข้มขัน

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ประเภท A  เลขที่ 3985
บริษัท QML Corporation Ltd.

วันที่จัด

11/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
E-mail: [email protected]
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538

รายละเอียดและใบสมัคร

IE-Risk-management.pdf