รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน อย่างเป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งแต่ละครั้งนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนในประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาของจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย กรมทางหลวงชนบทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงร่วมมือกับวิศวกรมมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทำหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยงานทางระดับสากลให้ความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
กรมทางหลวงชนบท
1.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่าง
การก่อสร้าง และขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว สำหรับโครงการทางหลวงชนบท
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท
ที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน
และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป
วันที่และสถานที่กำหนดจัด
 จ.บุรีรัมย์ วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมเทพนคร
 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส
 จ.ระยอง วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 61 ณ โรงแรมระยองซิตี้
 จ.น่าน วันที่ 5 – 7 กันยายน 61 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ
 จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 – 21 กันยายน 61 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

** ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น กับ กรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของเวลาเรียน และต้องลงภาคปฏิบัติจริง **

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ความเป็นมาของโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางฯ
09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:00 น. การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และ แนวคิดระบบถนนที่ปลอดภัย
11.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และ การจัดการจุดเสี่ยงบทบาทของผู้ตรวจสอบ ความปลอดภัยทางถนน และการขึ้นทะเบียน
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบเส้นทาง และสภาพข้างทางที่ปลอดภัย
(Safe Road, Intersection, and Roadside Design)
14.00 น. การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท(Safety Facilities for Road Users)
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการออกแบบ
15.45 น. ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
16.15 น. Workshop การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับการออกแบบ
17.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 1

วันที่ 2

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการก่อสร้าง – การจัดการจราจร/ความปลอดภัย
ในพื้นที่ก่อสร้าง/เครื่องมือเครื่องจักร
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
11.30 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว ด้วยระบบสารสนเทศ RM
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. การบรรยายเรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
14.00 น. ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. Site Guide การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการภาคสนาม
15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) / ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วงเวลากลางวัน
18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) /ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วงเวลากลางคืน
20.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 2

วันที่ 3

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 น. Workshop จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
11.30 น. Workshop จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. Workshop จัดทำเอกสารนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. Workshop นำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
16.00 น. ทำแบบทดสอบ
16.30 น. พิธีปิด
17.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 3

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/07/2018

สถานที่จัด

ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท
ที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน
และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ค. 61
สมาชิกวสท. และบุคคลทั่วไป (ร่วมที่พัก 2 คืน) บาท บาท
สมาชิกวสท. และบุคคลทั่วไป (ไม่ร่วมที่พัก) บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบชัวร์-RSA-รุ่นที่-6-10-1.pdf