รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2564    *** เลื่อน ไม่มีกำหนด

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 (วันศุกร์-วันเสาร์)

ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

   ปิดรับสมัคร  เลื่อนไม่มีกำหนด

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

หลักการและเหตุผล

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง วสท. จึงจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar  Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Solar Rooftop ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ ในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

08:30 – 08:50 น.         ลงทะเบียน

08:50 – 09:00 น.         พิธีเปิด  โดย คุณลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09:00 – 10:15 น.        PV Module and Technology

วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

10:15 – 10:35 น.        Coffee Break

10:35 – 12:00 น.        PV Inverter

วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.        Configuration, DC, AC Cable Wiring and Protection System

วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา

14:30 – 14:45 น.        Coffee break

14:45 – 16:30 น.        PV System Design and Energy Calculation

วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ และ

ร.อ.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น.

16:30 – 16:45 น.        คำถาม – คำตอบ

 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2564

09:00 – 10:30 น.        Grounding, Lightning and SPD

วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข

10:30 – 10:45 น.        Coffee Break

10:45 – 12:10 น.        PCS / Hybrid Inverter และการบำรุงรักษา

วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.        พื้นฐานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS)

วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์ และ

คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์

14:30 – 14:45 น.        Coffee break

14:45 – 15:45 น.        การออกแบบระบบ BESS ร่วมกับ PV System

วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์

15:45 – 16:30 น.        คำถาม – คำตอบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

08:30 – 08:50 น.        ลงทะเบียน

08:50 – 09:00 น.         พิธีเปิด  โดย คุณลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09:00 – 10:15 น.        PV Module and Technology

วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

10:15 – 10:35 น.        Coffee Break

10:35 – 12:00 น.        PV Inverter

วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.        Configuration, DC, AC Cable Wiring and Protection System

วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา

14:30 – 14:45 น.        Coffee break

14:45 – 16:30 น.        PV System Design and Energy Calculation

วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ และ

ร.อ.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น.

16:30 – 16:45 น.        คำถาม – คำตอบ

 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2564

09:00 – 10:30 น.        Grounding, Lightning and SPD

วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข

10:30 – 10:45 น.        Coffee Break

10:45 – 12:10 น.        PCS / Hybrid Inverter และการบำรุงรักษา

วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.        พื้นฐานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS)

วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์ และ

คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์

14:30 – 14:45 น.        Coffee break

14:45 – 15:45 น.        การออกแบบระบบ BESS ร่วมกับ PV System

วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์

15:45 – 16:30 น.        คำถาม – คำตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/06/2021

สถานที่จัด

โรงแรม S 31 สุขุมวิท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Solar-Rooftop-No.1-2564.pdf