รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก
ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
ตอนที่ 1   พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม พ.ศ.2562

ตอนที่ 2   การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame
สำหรับ Industrial Building
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ให้เกิด ความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทั่งแรงจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเข้าใจข้อกำหนดในการออกแบบเป็นอย่างดี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง ได้เข้าใจถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก พื้นฐานการออกแบบ พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลไปสู่การลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาจะมีทั้งส่วนของการบรรยายเชิงทฤษฎี และ workshop แบบสั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

สมัครอบรม ทั้ง 2 ตอน และชำระก่อนวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562
♣ ♣   ลดทันทีอีก  2,000 บาท  ♣ ♣

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกอบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Introduction
– ลักษณะของอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame นิยามและองค์ประกอบของโครงสร้างอาคารโรงงาน
– พื้นฐานด้านการออกแบบ และวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
แรงภายนอก และการถ่ายแรงด้วยระบบโครงสร้างเหล็ก
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของวัสดุ เชิงกล และเชิงเคมี
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของหน้าตัด
มาตรฐานการออกแบบ ด้วยวิธี ASD และ LRFD
Load combination
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของแรง Dead load / Live load / Roof live load / Wind load / Earthquake load
10.45 – 12.15 น. Compression Member
– Moment – curvature relationship และการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้าง Euler theory
– การโก่งเดาะแบบดัด (Flexural buckling) เหตุปัจจัยต่อพฤติกรรมของ compression member
– Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ compression member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
– ตัวอย่างการวิเคราะห์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.
Flexural member
– ลักษณะและพฤติกรรมของ flexural member
– Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ flexural member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
– การพิจารณาพฤติกรรมของแรงเฉือน
– ตัวอย่างการวิเคราะห์
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

09.00 – 10.15 น.
Day 1 Review ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1 และขยายผลสู่ วันที่ 2
– Design fundamental
– Compression member
– Flexural member
– Shear & Shear flow
– Combined axial bending interaction
– การอ่านผลการวิเคราะห์ finite element analysis
– ข้อควรระวังในการประเมินผลการวิเคราะห์
10.30 – 12.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 1
– สลักเกลียว (Bolt) ประเภท คุณสมบัติเชิงกล การติดตั้ง และกำลังรับแรงของสลักเกลียวแต่ละประเภท
– การเชื่อม (weld) รูปแบบการเชื่อม กระบวนการเชื่อม และกำลังรับแรงของแนวเชื่อม
– Limit state ของ steel connection
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 2
– Welding for build-up section
– ประเภทของ steel connection และ ตัวอย่างการคำนวณ
– Shear connection – Moment connection – Base plate connection
14.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

คณะวิทยากร

นายณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chairman of South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) Sub-Committee on Steel Application in Construction Sector
คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

11/10/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-11-12-PEB-ขั้นพื้นฐาน3-ตอนที่1.pdf