รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab)

รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

 

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

  • วิทยากร

คุณมั่น  ศรีเรือนทอง      กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จำกัด

ฟรี! หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11 กันยายน 2563

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

– ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

12 กันยายน 2563

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – แรงเฉือน

– ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

คณะวิทยากร

คุณมั่น ศรีเรือนทอง

กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

11/09/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
Fax. 02-184-4662
Email: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่-6.pdf