รหัสอบรม:

อบรมหลักสูตร  EIT Mini Civil รุ่นที่ 3

วิชาที่ 3  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 18 หน่วย

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไป ต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

08.30 น.            ลงทะเบียน

09.00 น.            วิชาที่ 3  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

วิทยากรโดย     รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.        วิชาที่ 3  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)  (ต่อ)

วิทยากรโดย     รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

16.00 น.            จบการบรรยาย

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

วันที่จัด

20/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 พ.ค. 62
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 0-21844600-9 ต่อ 520
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Mini-Civil-3-วิชาที่-3-ทฤษฎีโครงสร้าง-Structural-3.pdf