รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 3
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**เพิ่มเนื้อหา ตามกฎกระทรวง ปั้นจั่น 2564**

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/UrWAFw5KQNWD4gS57

หลักการและเหตุผล :
หลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ อาจมีการเลือกใช้ การตรวจสอบ และการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานสากลหรือไม่
หลักสูตรนี้จะแนะนำรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานที่นิยมใช้ในสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ทั้งการผลิต การทดสอบ การบ่งชี้ บทบาทหน้าที่การออกแบบและการเลือกใช้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– ยกระดับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
– สามารถเลือกใช้และออกแบบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
– แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
– สามารถตรวจสอบและอ้างอิงเกณฑ์การยกเลิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
– สามารถปรับปรุงการใช้งานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25 พฤศจิกายน 2566
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09:00 – 16.00 น.
   มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ASME,EN,ISO,API,JIS,TIS
   การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์การยก
   ข้อมูลส่วนสำคัญในแต่ละมาตรฐาน
   การประยุกต์ใช้งานในแต่ละลักษณะงาน
16.00 น.    ทำแบบทดสอบหลังอบรม
   ถามตอบ
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น.

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
 อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

25/11/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากรปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-มฐ.สลิง-รุ่นที่-3-วสท.-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร