รหัสอบรม:

การอบรมและสอบเรื่อง
    พัดลม เครื่องสูบน้ำ และเครื่องอัดอากาศ  รุ่นที่ 1
  ระหว่างวันที่  11 กันยายน  2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

เครื่องจักรกล ประเภทพัดลม ประเภทเครื่องสูบน้ำ และประเภทเครื่องอัดอากาศ เป็นเครื่องที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบสุขาภิบาล ระบบชลประทาน และระบบจัดส่งของไหลอื่นๆ เป็นต้น เครื่องจักรกลประเภทนี้ที่มีขนาดใหญ่จะถูกกำหนดให้อยู่ในสาขาวิศวกรรมควบคุมเครื่องกล เพื่อให้ช่างวิศวกร
ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในการออกแบบ

สมัครอบรมที่นี่
https://forms.gle/FQbLE8F2vrm2XEQK8

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เวลา        9:00-10.30 น.

–          การเลือกใช้พัดลมชนิดต่างๆ

–          กราฟสมรรถนะของพัดลม

–          การติดตั้งระบบท่อที่มีผลต่อพัดลม

–          การสูญเสียความดันในระบบท่อลม

–          การควบคุมการทำงาน

–          การตรวจวัด การคำนวณ และการวิเคราะห์สมรรถนะของพัดลม

เวลา        10:30-10:45 น. พัก

เวลา        10:45-12:00 น.

–           การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ

–          กราฟสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ

–          การติดตั้งระบบท่อที่มีผลต่อเครื่องสูบน้ำ

–          การสูญเสียความดันในระบบท่อน้ำ

–          การควบคุมการทำงาน

–          การตรวจวัด การคำนวณ และการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ

เวลา        12:00-13:00 น. พักเที่ยง

 

เวลา        13:00-14:30 น.

–          ความรู้พื้นฐานและสูตรการคำนวณ

–           การเลือกใช้เครื่องอัดลมชนิดต่างๆ

–           ขนาดเครื่องอัดอากาศและสมรรถนะ

–          ระบบลมอัด และการสูญเสียความดันในระบบท่อลมอัด

–          การควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

–          การสูญเปล่าในระบบลมอัดและลมรั่วไหลในระบบท่อลมอัด

เวลา        14:30-14:45 น. พัก

เวลา        15:00-16:00 น.

–          การตรวจวัด การคำนวณ และการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ

เวลา        16:00-16:30 น. สอบ

 

คณะวิทยากร

วิทยากร
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

11/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่าง วิศวกร ผู้สนใจ และที่ปรึกษา

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail:[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

พัดลม-เครื่องสูบน้ำ-และเครื่องอัดอากาศ-รุ่นที่-1-1.pdf