รหัสอบรม:

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 10

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันงานออกแบบได้พัฒนาไปถึงขั้นการเขียนแบบ สามมิติ ที่เรียกว่า BIM (Building Information Modelling) สามารถบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบได้ ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลในงาน Cost Management เช่นการจัดหมวดหมู่ปริมาณและราคาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ หรือเพื่อการสื่อความหมายในแต่ละประเทศที่มีวัฒนธรรมการก่อสร้างที่แตกต่างกัน โดยมาตรฐาน NRM ของ RICS ได้แนะนำให้เขียน BOQ โดยการกำหนดรหัสในทุกรายการ (Codification bill of quantities)

มาเรียนรู้พื้นฐานรหัสประเภทต่าง ๆ ในงาน Cost Engineering ที่ใช้งานในระดับสากล ในระบบของสหรัฐอเมริกา ระบบของอังกฤษ และระบบของ วสท. ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน รวมทั้งระบบ ICMS ซึ่งเป็นระบบที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประกาศจะใช้ร่วมกันเพื่อความเข้าใจด้านราคาที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

 

ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้

  1. หลักการของรหัสประเภทต่าง ๆที่ใช้ในงาน Cost Engineering ในระดับสากลทั้งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ รวมทั้งรหัสของ วสท.
  2. รหัสสามประเภทที่สามารถทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถรายงานได้ว่ามันคือ “อะไร” “อยู๋ส่วนไหนของอาคาร” และ “อยู่ที่ไหน” พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ตามวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบไทย ๆ ที่สามารถกำหนดตำแหน่งของงานได้ ทำให้สะดวกในการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นการเขียน Construction Schedule, การเบิกจ่ายเงินงวด รวมทั้งการบริหารจัดการงานเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการทำงานร่วมกับ BIM
  3. เทคนิคการปรับรหัส (Mapping) เพื่อการใช้รหัสหลาpรหัสทำงานร่วมกัน
  4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้รหัสหลายรหัสให้ทำงานร่วมกัน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11/09/62

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)

  1. ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
  2. รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
  3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
  4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT

มายเหตุ :  พักรับประทาน ชา – กาแฟ  เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

นายสุชิน สุขพันธ์
นายเสรี ลิ่มนววงศ์
นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร