รหัสอบรม:

เสวนาเรื่อง
มีอะไรใหม่!! ใน กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564
(เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

**ฟรี**

สมัครอบรม คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/sVCxxSk3WxrGhTg78

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

เปิดให้เข้าห้อง ZOOM เวลา 14.30 น.

เริ่มบรรยาย 15.00-18.00 น.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11 สิงหาคม 2564

เปิดให้เข้าห้อง ZOOM เวลา 14.30 น.

เริ่มบรรยาย 15.00-18.00 น.

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
 • รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 • รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
อ.ประวิทย์ โตรฐาน
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
  บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น (วสท.)
 • สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (สก.4026)
 • ผู้ออกแบบและครอบครองสิทธิการประดิษฐ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง

วันที่จัด

11/08/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร