รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเรื่อง
การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สำหรับพักอาศัยไปจนถึงโครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำแพงกันดิน กำแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถมดิน การทำงานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย พื้นฐานในเรื่องกำแพงกันดินด้านกว้าง การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือสำรวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-ปวช. ปวส.
-วิศวกร
-ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กรณีศึกษาการนำชอฟแวร์มาใช้
วิทยากรโดย นายกิตติ บุญแสง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

นายกิตติ บุญแสง

กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

วันที่จัด

17/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-17-ชีทไพพ์-รุ่น1.pdf