รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอาคารที่อยู่ในระหว่างการออกแบบ และอาคารที่เปิดใช้งานแล้ว เพื่อประเมินขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟในการอพยพผู้ใช้อาคาร เทียบกับเวลาอพยพตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูง ที่กำหนดว่า “ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแสดงการคำนวณให้เห็นว่าบันไดหนีไฟสามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง” เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (Performance-based Fire Safety Design) ที่เหมาะสมกับแต่ละอาคาร โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้จากเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟด้วยมือตามวิธี Hydraulic Flow Calculation และการประเมินเวลาก่อนการอพยพตาม PD 7974 เป็นต้น การอบรมจะเน้นการเจาะลึกถึงสมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมเสริมด้วยทฤษฎีเท่าที่จำเป็นต่อการคำนวณ มีตัวอย่างในการคำนวณในอาคารกรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบ มีการทำ Workshop ที่ช่วยทดสอบความเข้าใจและสร้างทักษะในการคำนวณจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาคารต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณด้วยมือกับผลจากการจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่แสดงผลการอพยพแบบ 3 มิติ

หัวข้อบรรยาย

  1. พฤติกรรมมนุษย์ในการหนีไฟ และกลยุทธ์การอพยพหนีไฟโดยย่อ
  2. ส่วนประกอบของเวลาอพยพหนีไฟ
  3. ตามกฎหมายแล้ว ต้องอพยพหนีไฟภายในกี่นาที
  4. การประเมินเวลาก่อนการอพยพ (Pre-evacuation time)
  5. สมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ
  6. การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟแบบง่าย และแบบละเอียด
  7. ตัวอย่าง การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ และ Workshop การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ
  8. ตัวอย่างการจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม
  9. แบบฝึกหัด

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท. 3,700  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป 4
,500  บาท / คน  
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 3
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ

กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

วันที่จัด

10/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524
Email : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-คำนวนเวลาอพยพหนีไฟ-รุ่นที่-3.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร