รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ   รุ่นที่ 7
(Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)  
ระหว่างวันที่  12 – 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานต่าง ๆ
ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นดังกล่าว เพื่อให้รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์:
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
• เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา/ฝ่ายวิศวกรรม ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น วิศวกรซ่อมบำรุง
วิศวกรผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ส่วนประกอบทั่วไปของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
• ขั้นตอนวิธีการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ระบบขับเคลื่อน
o ระบบห้ามล้อ
• การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้องกัน
o ระบบไฟฟ้า
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศรีษะ
บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
******ผู้เข้าอบรมต้องใส่รองเท้าเซฟตี้*****

07:00 – 07:30 ลงทะเบียน วสท.
07:30 – 09:30 ออกเดินทาง ถึงศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
09:30 – 12:00
• สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)
• ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 :สถานีตรวจสอบระบบไฟฟ้าลิมิตสวิตช์ ชุดควบคุม
o Workshop #2 :สถานีตรวจสอบระบบเบรค
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 • ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์
o Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง (ขึ้นตรวจสอบด้านบนปั้นจั่น)
• สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
15:00 – 17:00 เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

12/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-12-13-ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้า7.pdf