รหัสอบรม:

สัมมนา “บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี18

และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า”

***ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดคลิ๊ก

 

**หมายเหตุ  รายชื่อทั้งหมดจะมาทั้งหมดจะมี 2 ส่วน คือ รายชื่อที่ลงทะเบียนหน้าเว็บไซด์ และรายชื่อที่ส่งทางแฟ็ก หรือ ทางอีเมลล์ คะ

 

กำหนดการ        สัมมนาฟรี!!!

9.00-9.15 น. กล่าวเปิดโดย ท่านนายก วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ

9.15-12.00 น. รับฟังและซักถามในประเด็นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารซอยเพชรบุรี18 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาคารและการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทย รวมไปถึงเรื่องกฎข้อบังคับเกี่ยวกับอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

วิทยากร

  • ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
  • คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท.และที่ปรึกษา คณะกรรมสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  • คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

13.00 น.-15.00 น. แนวคิดและแนวทางในการปรับปรุงอาคารเก่าให้ปลอดภัย

วิทยากร

  • คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคลีนิคช่าง วสท.
  • คุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

15.30 น.-16.30 น. การเลือกอุปกรณ์หรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่จำเป็นสำหรับอาคารแต่ละประเภท /การป้องกันช่องเปิด ผนังทนไฟ วัสดุกันไฟ / ระบบป้องกันอัคคีภัย

วิทยากร

  • คุณจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
  • ตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/04/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมาฟรี-ไฟไหม้อาคารซอยเพชรบุรี18-10-04-2561-1.pdf